torsdag 27 december 2012

En viktig bok: "Från mörkret stiga vi mot ljuset"

Skriven av Kaj Kristensson, Hans Nyström och Örjan Nyström. Berättar om den svenska arbetarhistorien från tiden för Sundsvallstrejken 1879 fram till Gruvstrejken 1969.

Ett utdrag ur förordet:

En levande kunskap om historien är enligt vår mening oerhört betydelsefull för varje arbetare, som ärligen bekymrar sig om sin klass´ öde och framtid. Endast historien förser oss med det perspektiv, som gör det möjligt att förstå de politiska och ekonomiska krafter som verkar omkring och mitt ibland oss. Genom historien förmedlar tidigare generationers arbetare sina erfarenheter, sina framsteg och misstag i klasskampen, till oss. Kunskap och känsla för historien är helt enkelt en viktig del av klassmedvetenheten, av det som förvandlar den spridda och splittrade arbetarmassan till en målmedveten, kämpande enhet mot kapitalismen.
Men det är vanligtvis de härskande klasserna som skriver historien. Många generationer har fått erfara detta, när de tragglat med skolböckernas regentlängder och ändlösa fälttåg, uppställda enligt den gamle diktaren Erik Gustav Geijers berömda yttrande att “Sveriges historia är dess konungars”. Trots att det vetenskapligt ohållbara i denna tes sedan länge stått klart är de breda massornas historia fortfarande i stort sett oskriven. Samhällsutvecklingens verkliga drivkrafter förblir dolda för den som via de etablerade kanalerna söker bilda sin uppfattning om hur det moderna Sverige blivit till. Fortfarande är folkets levnadsvillkor och de sociala striderna under skilda epoker föga mer än en fotnot i historieböckerna.
Detta gäller också arbetarklassens historia, trots att industrins proletärer utgör det nutida samhällets ryggrad och trots att utveckligen inom arbetarrörelsen under de senaste hundra åren djupt påverkat den politiska situationen i Sverige. Socialdemokratin, som med hjälp av arbetarröster under nästan ett halvsekel regerade landet, har på sin höjd utnyttjat historien för att visa hur dåligt det var förr och hur mycket bättre det har blivit under socialdemokratins regemente.
Därför har den som velat sätta sig in i arbetarrörelsens utveckling haft svårt att finna material för sina studier. Visserligen finns Knut Bäckströms grundliga och utomordentligt läsvärda verk
Arbetarrörelsen I Sverige. Men det slutar 1918, just då de moderna Sverige börjar ta form. För den senare perioden går det att hitta åtskilliga skildringar av bestämda historiska händelser och företeelser, åtskilliga minnesböcker och intervjureportage, men mycket lite av sammanfattande historieskrivning, där de stora linjerna och sammanhangen framträder. Under senare år har arbetarrörelsens historia blivit modet också i vissa akademiska kretsarm och i många specialundersökningar har sett dagens ljus. Men nästan alltid är dessa svåråtkomliga och oftast till formen hart när ogenomträngliga för den ordinarie läsaren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar